EMPRESES

Optimització de la gestió dels recursos humans 

Anàlisi de processos i continguts per optimitzar la gestió de les persones a l’organització.

 • Elaboració i actualització de Job Description (descripció de les funcions del lloc de treball)
 •  Delimitació concreta de les tasques de cada persona a través de les Job Description per poder desenvolupar un treball per objectius
 • Avaluació de les competències professionals en el lloc de treball i identificació de les necessitats formatives.
 •  Elaboració de Plans de Formació.
 •  Diagnosi organitzatiu LIFO. Anàlisi d’estils personals de les persones treballadores en condicions normals i anòmales.

Potenciació de les habilitats i competències professionals 

Eines de millora de competències i habilitats de la plantilla per fomentar una millor adequació als objectius de l’empresa.

 • Desenvolupament d’accions formatives presencials i online, amb metodologies pràctiques, participatives i a mida.
 •  Formació directiva a mida.
 •  Coaching i assessorament personalitzat de persones i equips de treball.

Optimització del temps de treball

Estratègies de millora de l’organització del temps de treball a l’empresa per tal de distribuir el temps de manera eficient i millorar la satisfacció de la plantilla.

 • Anàlisi de la massa salarial i organització del temps de treball de l’empresa.
 •  Identificació de les principals necessitats organitzatives i les prioritats del personal. Establiment de mesures de temps de treball.
 •  Suport i assessorament en la implementació i avaluació dels processos de millora en l’organització del temps de treball.

Millora dels processos de comunicació interna

Optimització dels recursos existents i establiment de circuits i instruments de comunicació interna per a reduir els costos econòmics i el temps de gestió.

 • Anàlisi dels llocs de treball i proposta per l’optimització de la informació.
 • Identificació de les eines i procediments més pertinents per al flux d’informació interna de l’empresa (Intranet, reunions, correu electrònic, servidors interns, panells informatius, etc). Anàlisi dels costos empresarials.
 • Identificació i anàlisi del llenguatge empresarial intern.
 • Foment de la participació organitzativa i potenciació dels fluxos de comunicació ascendent i transversal.

Creació de processos de millora organitzativa i anàlisi del clima laboral

Establiment d’instruments de planificació estratègica per alinear els objectius de l’empresa a tota l’organització.

 • Anàlisi general de l’organització i cultura empresarial.
 •  Diagnosi, creació de la planificació estratègica i operativa de l’empresa
 •  Estratègies d’alineació dels objectius de l’empresa envers als objectius de la plantilla.
 • Valoració de la satisfacció de la plantilla
 •  Avaluació del clima laboral

Foment de la participació organitzativa: igualtat home-dona i gestio de la diversitat

Incorporació de la responsabilitat social empresarial des de la vessant del foment de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i la gestió de la diversitat a l’empresa. 

 • Diagnòstics i plans d’igualtat entre dones i homes.
 • Formació i assessorament entorn a la gestió de recursos humans amb perspectiva de gènere
 • Anàlisi i diagnòstic de la comunicació i l’ús del llenguatge inclusiu.
 • Formacions i elaboracions de protocols de prevenció i abordatge del mobbing i de l’assetjament sexual.